Standard plan: Elizabeth St & Eddy Av, safety zone [M]