23/25 Euston Rd & Euston Lane, Alexandria. Subdivision. [Plans incl]