Property, Botany Rd., McEvoy St. & Botany St., Waterloo (Valn. No. 379, Redfern Division).