92 Garden St Alexandria. Use premises as a small dress making factory. Anastasia Apostolidou