DEVELOPMENT APPLICATION - 441 - 443 - Elizabeth Street - Sydney - Install New Kitchen & M - V - M T Tran - 22 0 8 97 - $15000